Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44780
Title: Phát triển hoạt động dịch vụ truyền thông và truyền hình trả tiền tại Đài Truyền hình Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào, người hướng dẫn
Phạm, Đức Anh
Keywords: Dịch vụ truyền thông;Quản trị kinh doanh;Truyền hình trả tiền;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: Hệ thống hoá và làm rõ một số vấn đề lý thuyết về dịch vụ truyền thông, dịch vụ truyền hình trả tiền. Phân tích thực trạng hoạt động dịch vụ dịch vụ truyền thông, dịch vụ truyền hình trả tiền tại Đài THVN. Đề xuất một số giải pháp phát triển dịch vụ truyền (...)
89 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44780
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02522_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.