Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44783
Title: Chiến lược phát triển dịch vụ DATAPOST tại Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội giai đoạn 2009 - 2014 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hoàng Hảo
Keywords: Dịch vụ DATAPOST;Khoa học quản lý;Quản trị kinh doanh;Trung tâm khai thác vận chuyển - bưu điện TP. Hà Nội
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp nói chung và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông nói riêng. Phân tích thực trạng tình hình kinh doanh dịch vụ DataPost tại Bưu điện Hà Nội, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44783
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02518_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.