Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44784
Title: Công tác quản trị tiền lương tại Công ty TNHH ATSUMITEC Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Tạ, Đức Khánh, người hướng dẫn
Phạm, Anh Sơn
Keywords: Công ty TNHH ATSUMITEC Việt Nam;Quản lý tài chính;Quản lý điều hành;Quản trị kinh doanh;Tiền lương
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa cơ sở lý luận khoa học về động lực làm việc của người lao động và những ảnh hưởng bởi công cụ quản trị tiền lương. Nghiên cứu các phương pháp mới của các nhà kinh tế học tiên tiến trên thế giới nhằm tạo động lực lao động cho nhân viên nhằm lựa (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44784
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02517_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.