Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44785
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Hồng Sơn, người hướng dẫn
Hoa, Hữu Cường
Keywords: Hàng hóa;Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất nhữn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44785
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02516_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.