Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44786
Title: Hoạt động của Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thủy trong Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Phạm, Xuân Định
Keywords: Công ty tài chính;Quản trị kinh doanh;Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam;Tập đoàn kinh tế
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 138 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về tập đoàn kinh tế, công ty tài chính cũng như vai trò và hoạt động của Công ty tài chính trong Tập đoàn kinh tế. Phân tích các bài học kinh nghiệm đối với hoạt động của Công ty tài chính trong các Tập đoàn kinh tế ở Việt (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44786
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02515_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.89 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.