Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44787
Title: Nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam ( VIWASEEN ) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trương, Đình Chiến, người hướng dẫn
Lê, Hồng Dương
Keywords: Cạnh tranh;Quản trị kinh doanh;Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam;Đấu thầu
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về cạnh tranh trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp. Giới thiệu sử dụng các công cụ Marketing để cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Tổng công ty Viwas (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44787
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02514_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.