Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44788
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh đô miền Bắc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Tiến Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Danh Thịnh
Keywords: Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh đô miền Bắc;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa một số vấn đề cơ sở lý luận về vốn, hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Nghiên cứu và phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44788
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02513_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.42 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.