Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44789
Title: Nâng cao hiệu quả huy động vốn của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hà, Quý Tình, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Thảo
Keywords: Huy động vốn;Quản lý tài chính;Quản lý điều hành;Quản trị kinh doanh;Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả huy động vốn nói chung và huy động có hiệu quả nguồn vốn của Tổng công ty tài chính trong Tập đoàn kinh doanh nói riêng. Nghiên cứu và phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Tổng công ty Tài chính c (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44789
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02512_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 43.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.