Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44790
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng của Trung Quốc sau khi ra nhập WTO và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi, Thiên Sơn, người hướng dẫn
Nghiêm, Thị Thúy Hằng
Keywords: Dịch vụ ngân hàng;Quản trị kinh doanh;Trung quốc;Tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dịch vụ ngân hàng (DVNH). Trình bày những cam kết hội nhập WTO của Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng. Tổng quan về quá trình cải cách hệ thống ngân hàng của Trung Quốc trong các giai đoạn: 1979 -1994, 1995 – 2002 (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44790
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02511_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.