Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44793
Title: Quản trị tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - khu vực Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui, người hướng dẫn
Nguyễn, Huy Văn
Keywords: Ngân hàng;Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín;Quản trị kinh doanh;Tài chính;Tín dụng
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: 81 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát hóa một số vấn đề lý luận về quản trị tín dụng của Ngân hàng Thương mại (NHTM) nói chung. Giới thiệu về NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương tín – Khu vự Hà Nội. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị tín dụng tại NHTM Cổ phần Sài Gòn Thương t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44793
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02501_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.