Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44794
Title: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Xuân Quang, người hướng dẫn
Trần, Thị Lý
Keywords: Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội;Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh;Sản phẩm
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 110 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan cơ sở lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh sản phẩm lĩnh vực may mặc. Phân tích các yếu tố khách quan và chủ quan tác động tới năng lực cạnh tranh sản phẩm của Công ty cổ phần may 40. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh sản phẩm của côn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44794
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02500_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.