Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44795
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Phương Thảo, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hiền
Keywords: Khoa học quản lý;Quản lý nhân sự;Quản trị kinh doanh;Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản trị nhân sự ở doanh nghiệp kinh doanh dầu khí. Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nhân sự của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong những nhăm 2003 – 2008. Trên cơ sở đó, đưa ra những đánh giá, l (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44795
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02498_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.31 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.