Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44797
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Keywords: Dịch vụ ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm sáng tỏ lý luận về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại. Khái quát về ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) công thương Việt Nam (VIETINBANK). Phân tích thực trạng sản phẩm dịch vụ của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44797
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02494_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.