Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44800
Title: Xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội giai đoạn 2009-2013 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Nguyễn, Đình Dương
Keywords: Chiến lược kinh doanh;Công ty nước sạch;Hà Nội;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Vận dụng cơ sở lý luận vào trường hợp công ty nước sạch Hà Nội để phân tích thực trạng, cơ chế hoạt động và quản lý, môi trường kinh doanh của Công ty, đồng thời lựa chọn chiến (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44800
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02481_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.