Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44801
Title: Thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam qua thị trường chứng khoán : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Quản trị kinh doanh;Thị trường chứng khoán;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Electronic Resources
Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI), vai trò của thị trường chứng khoán (TTCK) đối với việc thu hút vốn FPI, đồng thời đưa ra kinh nghiệm quốc tế và áp dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Khái quát tình hình đầu tư nước ngoà (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44801
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02475_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.