Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44805
Title: Chiến lược thu ngân sách của huyện Lục Nam đến năm 2015 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Bùi, Văn Huy
Keywords: Bắc giang;Ngân sách;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Tổng quan cơ sở lý luận cơ bản về chiến lược thu ngân sách nhà nước (TNSNN) trên địa bàn huyện: giới thiệu khái niệm, hệ thống và bản chất chiến lược TNSNN trên địa bàn huyện cũng như quy trình xây dựng chiến lược. Khái quát chung về tự nhiên, kinh tế, xã (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44805
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02419_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.