Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44806
Title: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Than Núi Béo : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Đại Thắng, người hướng dẫn
Phạm, Văn Minh
Keywords: Kinh doanh;Quản trị kinh doanh;Hiệu quả kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 129 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương pháp phân tích tính hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Than Núi Béo, đánh giá hiệu qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44806
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02408_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.