Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44807
Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Thực phẩm Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào, người hướng dẫn
Ngô, Quốc Huy
Keywords: Công ty thực phẩm Hà Nội;Nguồn nhân lực;Quản trị nhân lực
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực và vai trò của phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Tìm hiểu nội dung chủ yếu phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp về (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44807
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02407_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.