Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44809
Title: Phát triển nguồn nhân lực cán bộ quản lý của các trường trung học phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đinh, Văn Thông, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Khoa
Keywords: Cán bộ quản lý;Hà Tây;Nguồn nhân lực;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý tổ chức nguồn nhân lực, lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông tỉnh Hà Tây (cũ). Nghiên cứu và đánh giá thực trạng công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường trung (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44809
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02403_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.