Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44810
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Giầy Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Văn Tùng, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thu Hường
Keywords: Quản trị nhân lực;Công ty Giầy Thượng Đình;Nhân lực
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 138 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày một số vấn đề về vai trò, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, các nhân tố ảnh hưởng của quản trị nhân lực và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân lực. Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Giầy Thượng Đình, qu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44810
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02393_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.78 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.