Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44811
Title: Đa dạng hóa loại hình kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Quỳnh
Keywords: Ngân hàng;Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 84 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh, đa dạng hóa loại hình kinh doanh và vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích thực trạng kinh doanh của các l (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44811
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02390_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 896.36 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.