Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44812
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào, người hướng dẫn
Ngô, Diệu Lý
Keywords: Công ti cổ phần;Nguồn nhân lực;Quản lý nhân sự;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hoá một số vấn đề cơ bản về công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kính VIGLACERA Đáp Cầu, nghiên cứu thực trạng về hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty. Đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44812
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02385_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.