Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44814
Title: Hoàn thiện quản lý tài chính tại trường Đại học Thương mại : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Đàm, Văn Huệ, người hướng dẫn
Trần, Việt Thảo
Keywords: Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Đại học Thương Mại
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính của trường đại học công lập ở Việt Nam. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự quản lý tài chính của trường đại học và đưa ra kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về lĩnh vực này, từ đó rút (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44814
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02379_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.