Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44815
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Trần, Xuân Dũng
Keywords: Bắc giang;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Vốn
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Nghiên cứu cơ sở lý luận về vốn, sử dụng vốn và tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường. Trình bày tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng số 1 Bắc Giang, phân tích và đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44815
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02369_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 933.63 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.