Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44816
Title: Hoàn thiện công tác thẩm định giá bất động sản của chi nhánh Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam tại Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Bất động sản;Quản lý tài chính;Quản trị kinh doanh;Định giá
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày cơ sở lý luận về bất động sản và thẩm định giá bất động sản. Giới thiệu qua về chi nhánh Công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền Nam (SIVC) tại Hà Nội, đánh giá thực trạng hoạt động thẩm định giá bất động sản của chi nhánh SIVC tại Hà Nội (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44816
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02368_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.