Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44820
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Trần, Thị Thắng
Keywords: Công ty cổ phần Nông sản;Quản trị kinh doanh;Vốn
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Trình bày những vấn đề chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh. Phân tích thực trạng về sử dụng vốn của Công ty cổ phần Nông sản Bắc Ninh trong những năm gần đây để thấy những mặt đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44820
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02362_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.