Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44821
Title: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Lê, Thái Hòa
Keywords: Bắc Ninh;Kho bạc nhà nước;Nhân sự;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 122 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về đãi ngộ nhân sự tại các tổ chức hành chính; phân tích các nhân tố ảnh hưởng và một số tiêu chí cơ bản đánh giá công tác đãi ngộ nhân sự tại các tổ chức hành chính nhà nước. Phân tích tình hình hoạt động và thực trạ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44821
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02361_Noi_Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.