Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44822
Title: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Giấy Tissue Sông Đuống - Tổng Công ty Giấy Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Hoàng, Thế Đông
Keywords: Công ty Giấy Tissue Sông Đuống;Quản lý doanh nghiệp;Quản lý tài chính;Vốn
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Làm rõ cơ sở lí luận, cơ sở khoa học về quản lý sử dụng vốn (SDV) và tiêu chí hiệu qủa SDV của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống. Phân tích thực trạng quản lý và SDV của (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44822
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02309_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.