Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44823
Title: Xây dựng và quản lý thương hiệu gốm sứ Bát Tràng tại thị trường Mỹ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Phương Thảo, người hướngdẫn
Nguyễn, Tiến Đạt
Keywords: Thị trường Mỹ;Gốm sứ Bát Tràng;Quản lý thương hiệu;Thương hiệu
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận cơ bản về xây dựng và quản lý thương hiệu sản phẩm trên thị trường quốc tế: đưa ra các khái niệm, giới thiệu quá trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm trên thị trường quốc tế, cũng như hoạt động quản lý thương hiệu sản (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44823
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02304_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.18 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.