Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44829
Title: Hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm gas hóa lỏng của Công ty cổ phần gas Petrolimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Vũ, Phương Thảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Đan Thanh
Keywords: Công ty cổ phần;Gas hóa lỏng;Hệ thống phân phối;Petrolimex;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 131 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống phân phối như: khái niệm kênh và hệ thống phân phối, trung gian phân phối và các tổ chức bổ trợ, thiết kế kênh, quản trị hệ thống phân phối. Khái quát chung về hệ thống phân phối của các Công ty trong ngành Gas hóa lỏng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44829
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02110_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.72 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.