Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44831
Title: Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Anh Tài, người hướng dẫn
Phạm, Thị Hà
Keywords: Giáo dục đại học;Quản lý tài chính;Công tác tài chính
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHKT
Abstract: 130 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
Khái quát và hệ thống hoá vai trò tầm quan trọng của giáo dục đại học, cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho các Trường ĐH Công lập ở Việt Nam và kinh nghiệm quản lý tài chính ở một số Trường đại học trên thế giới. Nghiên cứu, khảo sát thực tế tình hình quả (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44831
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02093_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.