Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44834
Title: Đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa của các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn trên địa bàn Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Minh Đạo, người hướng dẫn
Vương, Đình Thanh
Keywords: Hà Nội;Hàng hóa;Quản trị kinh doanh;Công nghiệp nông thôn;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 116 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày một số khái niệm và quan điểm tiêu thụ hàng hóa tiếp cận trên phương diện marketing hiện đại. Phân tích nội dung, các nhân tố ảnh hưởng và đánh giá hiệu quả hoạt động của tiêu thụ hàng hóa, đồng thời đưa ra kinh nghiệm về tổ chức tiêu thụ hàng hó (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44834
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_0239_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.