Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44835
Title: Đẩy mạnh năng lực cạnh tranh xuất khẩu của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn
Lê, Thị Ngọc Thúy
Keywords: Doanh Nghiệp;Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh;Việt Nam;Xuất khẩu
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 119 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa lý luận về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và những yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh doanh nghiệp. Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong xuất khẩu hàng hóa. Phân tích thực trạng năng lực cạnh t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44835
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02038_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.