Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44839
Title: Phát triển làng nghề Hà Tây trong hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Kim Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nghĩa
Keywords: Hà Tây;Hội nhập kinh tế;Làng nghề;Phát triển kinh tế;Phát triển làng nghề
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 95 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Trình bày khái niệm làng nghề, vai trò của Làng nghề đối với đời sống kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây, phát triển làng nghề trong hội nhập kinh tế quốc tế và kinh nghiệm một số làng nghề. Phân tích thực trạng làng nghề Hà Tây trong những năm qua: đặc điểm đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44839
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02034_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.