Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44840
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Trường Cao Đẳng Du lịch Hà Nội - School Hotel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga, người hướng dẫn
Nguyễn, Tuấn Dũng
Keywords: Khách sạn;Quản trị kinh doanh;Quản trị nhân sự;Trường cao đẳng du lịch Hà Nội
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa các vấn đề về quản trị nhân sự, những nội dung về quản trị nhân sự trong kinh doanh khách sạn. Tổng quan về khách sạn Trường Cao Đẳng Du lịch Hà Nội - School Hotel, về cơ cấu tổ chức và nhân sự của khách sạn. Phân tích, đánh giá công tác quản (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44840
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02033_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.