Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44841
Title: Hoàn thiện và phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại các ngân hàng thương mại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Dịch vụ thanh toán;Ngân hàng thương mại;Thanh toán không dùng tiền mặt
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tổng quan về hoạt động thanh toán tiền tệ, thanh toán không dùng tiền mặt (KDTM), các loại hình dịch vụ thanh toán KDTM chủ yếu của ngân hàng thương mại (NHTM), những nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ thanh toán KDTM của NHTM, kinh nghiệm phát triển dịch vụ th (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44841
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V-L0_02030_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.