Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44842
Title: Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Trần, Thị Ngọc Tú
Keywords: Kiểm toán;Kiểm toán nội bộ;Ngân hàng nhà nước
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hoá những lý luận và thực tiễn hoạt động kiểm toán và kiểm toán nội bộ Ngân hàng Trung ương; kinh nghiệm hoạt động kiểm toán nội bộ của Ngân hàng Trung ương một số nước đối với Việt Nam. Phân tích đánh giá quá trình phát triển hoạt động kiểm toán (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44842
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02028_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 823.54 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.