Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44847
Title: Phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Quốc Thịnh, người hướng dẫn
Bùi, Thị Xuân Hương
Keywords: Giáo dục đại học;Phát triển thương hiệu;Quản trị kinh doanh;Thương mại
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu nói chung và thương hiệu dịch vụ nói riêng, đặc biệt là thương hiệu dịch vụ đào tạo. Đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại giai (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44847
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02020_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.