Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44849
Title: Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi, Thiên Sơn, người hướng dẫn
Trịnh, Văn Ngọc
Keywords: Hà Tĩnh;Kinh tế;Ngân sách nhà nước;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về ngân sách nhà nước (NSNN), quản lý NSNN và vai trò của việc đổi mới và tăng cường công tác quản lý NSNN trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý NSNN trên đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44849
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02015_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.