Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44850
Title: Nâng cao khả năng cạnh tranh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 05
Authors: Nguyễn, Văn Nghiến, người hướng dẫn
Võ, Thị Thu Hồng
Keywords: Nghệ An;Ngân hàng đầu tư và phát triển;Năng lực cạnh tranh;Quản trị kinh doanh;Tài chính
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về cạnh tranh tín dụng ngân hàng và các vấn đề liên quan đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Nghệ An. Phân tích khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực tín dụng ngắn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44850
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02014_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.