Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44852
Title: Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần gas Petrolimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Đỗ, Ngọc Sáng
Keywords: Công ty Cổ phần gas Petrolimex;Kinh tế;Kênh phân phối sản phẩm;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Hệ thống hóa cơ sở lý luận có liên quan đến hoạt động phân phối sản phẩm của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty Cổ phần gas Petrolimex, thể hiện qua công tác quản t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44852
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02012_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.