Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44853
Title: Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của Ngân hàng NN&PTNT tỉnh Nghệ An đối với hộ sản xuất : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Thị Bích Đào, người hướng dẫn
Lê, Thị Hồng Ngọc
Keywords: Hộ sản xuất;Nghệ An;Ngân hàng;Ngân hàng NN&PTNT;Quản trị kinh doanh;Tài chính;Tín dụng
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources
Trình bày những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng, tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng, các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng đối với các hộ sản xuất. Nêu kinh nghiệm quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của một (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44853
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02011_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.