Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44860
Title: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trương, Minh Đức
Nguyễn, Lương Tùng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Ngân hàng;Tài chính
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Làm rõ được cơ sở lý luận cơ bản về nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của Ngân hàng thương mại (NHTM) trong cơ chế thị trường, quản lý thu nhập và chi phí, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của NHTM. Phân tích, đánh giá rút ra những nhận xét, kết luậ (...)
Luận văn ThS. Tài chính Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44860
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002403_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.