Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44862
Title: Quản lý chi thường xuyên ngân sách Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm , người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Phương
Keywords: Quản lý tài chính;Ngân sách nhà nước;Lâm Đồng;Chi thường xuyên
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Tập hợp và trình bày những cơ sở lý luận, pháp lý và thực tiễn của việc nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN tại tỉnh Lâm Đồng. Đánh giá chính xác thực trạng công tác chi thường xuyên NSNN tại tỉnh Lâm Đồng, phân tích những mặt tích cực , những (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44862
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002181_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 952.83 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.