Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44864
Title: Công tác dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Nguyễn, Công Quyết
Keywords: Kinh tế chính trị;Dồn điền đổi thửa;Đất nông nghiệp;Bắc Ninh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về dồn điền đổi thửa. Làm rõ sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả của công tác dồn điền đổi thửa. Khảo sát kinh nghiệm dồn điền đổi thửa ở một số địa phương và rút ra bài học cho huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Phân tíc (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44864
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002157_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.