Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44866
Title: Công tác phân tích báo cáo tài chính tại các công ty xây lắp - trường hợp tại Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại 319 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Trần, Thị Hồng Mai , người hướng dẫn
Lê, Thị Ánh Tuyết
Keywords: Tài chính;Báo cáo tài chính;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và Ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về công tác phân tích báo cáo tài chính cũng như sự cần thiết phải tổ chức công tác phân tích báo cáo tài chính trong các công ty xây lắp Việt Nam hiện nay. Khái quát công tác phân tích các báo cáo tài chính tại cá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44866
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002145_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.