Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44867
Title: Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam giai đoạn 2012-2015 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 10
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, người hướng dẫn
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Tài chính;Ngân hàng thương mại;năng lực tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa, làm rõ những lý luận cơ bản về hoạt động nâng cao năng lực tài chính hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM). Đánh giá thực trạng năng lực tài chính ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (NH BIDV) nhằm chỉ rõ những tồn tại, hạn chế về tài chính m (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44867
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002119_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.