Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44868
Title: Thông tin bất đối xứng trong hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh, người hướng dẫn
Dương, Thị Diệp Mai
Keywords: Thông tin;Ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu thực trạng và ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng trong hoạt động của ngân hàng thương mại Việt Nam. Phân tích, đánh giá kinh nghiệm đối phó với vấn đề thông tin bất đối xứng của một số nước trên thế giới, từ đó rút ra bài học đối với Việt Nam. (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44868
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002126_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 970.23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.