Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44869
Title: Huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Minh Huệ , người hướng dẫn
Phạm, Thành Sơn
Keywords: Ngân hàng;Vốn;Tài chính;Huy động vốn
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng Thương mại (NHTM). Phân tích thực trạng huy động vốn của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex,chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến huy động động vốn tại Ngân hàng (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44869
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002123_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.