Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44873
Title: Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần Thực phẩm Đức Việt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Đào, Thị Bằng
Keywords: Tài chính doanh nghiệp;Phân tích tài chính;Công ty cổ phần Thực phẩm Đức Việt
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận làm chỗ dựa cho việc phân tích tài chính công ty. Phân tích thực trạng hoạt động tài chính của Công ty CP Thực phẩm Đức Việt, chỉ rõ mặt hạn chế, bất cập và những nguyên nhân của chúng. Đề xuất, luận giải các giải pháp cụ thể nhằ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44873
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002089_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.